12 بهمن 1396

کارکنان شیفت دوم ایستگاه شماره سه آتش نشانی ساری

 

علی رمضانی
امیر باوفا
مصطفی برزگر
حسین خداپرست
مجتبی عبدالوند

 

 

 

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید