12 بهمن 1396

 

 

 کارکنان شیفت سوم ایستگاه یک آتش نشانی ساری

 

 

    ابراهیم چلویی
محمد صادق اسکندری
مجتبی شعبان پور
بهروز رمضانی
ابراهیم مرتضی پور
اسماعیل یزدانی
علی اکبر فرهمندزاده
محسن کاظمی آقمشهدی
مهرداد جعفری
محمد آهنگر 
سید حسن سادات خلردی

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید