12 بهمن 1396

 

 

 

کارکنان شیفت دوم ایستگاه یک آتش نشانی ساری

 

عبدالصادق درواری
مهدی عظیمی   
سید باقر هاشمی 
مرتضی رئیسی
سید جلال هاشمی
علیرضا جعفر زاده
سید هانی رشیدایی
میلاد بابایی
مصطفی نوروزی
مهدی امیر فخریان

محسن بذر افشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید