12 بهمن 1396

 

 

 

 کارکنان شیفت اول ایستگاه یک آتش نشانی ساری

 


 
امین حاجیان 
غفار رمضانی
فردوس بابایی
  سبحان حقانی
مهرداد رحمانیان
مجتبی اکبریان
غلامرضا ترابی
محمد عبدالوند
عزت الله مایل رستمی
مازیار کاکاوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید