12 بهمن 1396

 

 کارکنان شیفت اول ستاد فرماندهی عملیات آتش نشانی ساری

 

  

 

 

رضا شیدائی

مهدی رنجبر

محمد رضائیان

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید