12 بهمن 1396

 با اتكال به قدرت لا يزال الهي و در پرتو ايمان ، عزم و كوشش مدبرانه و برنامه ريزي شده كاركنان متعهد ، متخصص سازمان عمران شهرداري ساري سند چشم انداز پنج ساله همگام با مفاد مندرج در اساسنامه مصوب وزارت محترم كشور بشرح ذيل تهيه و تنظيم گرديده است :

  

كاركنان سازمان عمران با ايمان به اراده خداوند متعال در جهت جلب رضايت حق تعالي و حفظ منافع عمومي بر اساس تعهدات قانوني به شهرداري ساري و ساير كارفرمايان به ارائه خدمات به شهروندان فهيم ساروي و ديگر بهره برداران و خدمات مشتريان پرداخته و جلب رضايت آنان را سرلوحه خود قرار مي دهند .

 

كاركنان سازمان عمران با رعايت نظم ، آراستگي ، وقت شناسي و مسؤوليت پذيري و با حفظ ادب ، نزاكت و عدالت اداري آماده پذيرش شهروندان و مشتريان در سازمان مي باشند .

 

كاركنان سازمان عمران باور دارند كه عزت ، احترام و تكريم مراجعان از مهمترين مسؤوليت هاي آنان بوده و تمام تلاش خود را معطوف به حفظ شخصيت و جايگاه شهروندان در فرآيند ارتباط متقابل مي نمايند .

 

كاركنان سازمان عمران انجام صحيح و شايسته امور محوله را جزء وظايف اصلي و قانوني خود دانسته و سوگند ياد مي كنند در كوتاهترين زمان ممكن خواسته هاي مراجعان را با رعايت ضوابط و مقررات به اتمام رسانند .

 

كاركنان سازمان عمران استقبال خود را از انتقادات و پيشنهادهاي سازنده شهروندان در كليه مصاديق مرتبط اعلام نموده تا در جهت بسط فرهنگ انتقاد پذيري و شفافيت اطلاع رساني گام هاي مؤثري بردارند .   

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید