8 بهمن 1396

مصطفی مهربانیان معاونت مالی اداری                      

مهدی کرمی معاونت فنی و خدمات شهری               
محمد حسین قبادی معاونت اداره عمران و شهرسازی
نازنین طبری سرپرست واحد درآمد                         
یاسر محمدی زاده مسئول دفتر شهردار           
رمضان حافظی مسئول دفتر شهردار                
علیرضا اکبریان مسئول حراست                      

 علیرضا براری سرپرست حقوقی                     
حسین مرتضوی مسئول روابط عمومی           
سید علی علوی مسئول امور اداری               
رامین جمشیدی آلاشتی مسئول کارگزینی     
علیرضا زارع رییس اداره خدمات شهری          
حسین سلطانی مسئول واحد صنفی           
حسن ثنایی مسئول واحد تاسیسات             
مجید مزنگی مسئول واحد سد معبر              
امیر یزدان پناه کارپرداز                                  
رضا نوپور سرپرست یکپارچه سازی و بایگانی

ابراهیم جعفری سرپرست واحد عمران           
علی اکبر بابایی دبیر کمیسیون ماده صد                     
علی ابراهیمی مسئول دفتر فنی                   
سید محمد بهاری ساروی مسئول واحد حفاری               
عباس جولایی مسئول واحد ممیزی و نوسازی                   
ساجده صمدی سرپرست زیباسازی                          
محمدعلی قانعیمسئول طرح تفصیلی                           
عبدالرضا شاه طوری مسئول واحد خدمات اداری            
ابراهیم ذبیحی سرپرست واحد  دبیرخانه            
محمد برزو سرپرست اداره عمران و شهرسازی                     
شعیب موحدمسئو واحد کنترل نظارت                   
عباس غفوری سرپرست واحد اجرائیات                   

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید