8 بهمن 1396

 محمود یوسف نژاد معاونت اداری مالی         

 

 رسول آگوشی  معاونت فنی و عمرانی                    

 

 حسین جوادی راد سرپرست معاونت شهرسازی                 

 
امید علیزاده مسئول دفتر شهردار                    

 
 علیرضا براری سرپرست حقوقی                     

 
فاطمه رضایی سرپرست
روابط عمومی           

 
سید علی علوی سرپرست واحد مالی              

 
رامین جمشیدی آلاشتی سرپرست امور اداری 

 
 رضا نفجم سرپرست صدور پروانه                                                                                                 

سیدعبدالرضا موسوی سرپرست اداره شهرسازی       

 
علیرضا زارع رییس اداره خدمات شهری          

 
حامد کرمی مسئول زیباسازی                        

 
عباس واحدی سرپرست تاسیسات