4 بهمن 1396

کارشناس پشتیبانی فنی شهرداری مرکزی (عمارت)

 

نرجس امینی

نرگس پورشریعت

الهام مهدیان

 

 

 

کارشناس پشتیبانی فنی شهرداری منطقه یک

 

مریم مجاهد

 

 

 

مریم جمالی

 

 

 

فاطمه تصفیه

 

 

 

کارشناس پشتیبانی فنی شهرداری منطقه دو

 

کبری خادمی

 

 

 

ساناز جانباز

 

 

 

طاهره علیزاده

 

 

 

کارشناس پشتیبانی فنی شهرداری منطقه سه

 

آرزو فلاحتی 

 

 

 

سحر ثوابی

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید