4 بهمن 1396

کارشناس پشتیبانی فنی شهرداری مرکزی (عمارت)

 

نرجس امینی

نرگس پورشریعت

 

کارشناس پشتیبانی فنی شهرداری منطقه یک

 

مریم مجاهد

 

 

 

مریم جمالی

 

 

کارشناس پشتیبانی فنی شهرداری منطقه دو

 

کبری خادمی

 

 

 

طاهره علیزاده

 

 

کارشناس پشتیبانی فنی شهرداری منطقه سه

 

آرزو فلاحتی 

 

 

 

سحر ثوابی

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید