1 بهمن 1396

برای پیگیری و دریافت اشیاء به جا مانده در ناوگان اتوبوسرانی به این سامانه مراجعه شود

 جهت دریافت شئی به سازمان اتوبوسرانی مراجعه شود

دریافت مدارک شناسائی گم شده از طریق پست میباشد

https://t.me/sari_bus

کانال اشیاء جامانده سازمان اتوبوسرانی ساری

sari_bus@

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید