24 مهر 1396

 

 

 

 

 

مرتضی عطایی

معاون خدمات شهری

 

* آدرس دفتر کار: ساری، بلوار آزادی، عمارت شهرداری، معاونت خدمات شهری

* تلفن تماس: 01133516006

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید