27 دی 1396

 

مسئول صدور پروانه:  رضا میرعیسایی 

 

متصدی صدور پروانه: احسان اکبری

متصدی صدور پروانه: حسن صادقی

متصدی صدور پروانه: سیده فاطمه نجفی

متصدی صدور پروانه:  فصیحه محمدی

متصدی صدور پروانه : معصومه کاظمی

متصدی صدور پروانه : ام البنین محمدی

متصدی صدور پروانه : فاطمه صغری رحیمی

مسئول حمل و نقل بار و سرویس های مدارس : بهمن خطیر

متصدی صدورپروانه: جواد تقوی

متصدی صدورپروانه: مجتبی نور کجوری

متصدی صدورپروانه: محمد رستخیز 

تلفن تماس: 33267152

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید