14 بهمن 1396

شماره تماس: 

۶ -۰۱۱۳۳۳۴۵۲۹۴

شماره های داخلی سازمان :


مهندس طالشی - معاونت اداری مالی عدد 2

مهندس خلیلی - سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی عدد 3

مهندس احسانی - سرپرست معاونت فنی و طرح تپش عدد 5ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید