26 آذر 1396

درگاه های ارتباطی با سازمان مديريت پسماند شهرداری ساری

    پست الکترونیک :

pasmand@saricity.ir
   info@pasmandmail.ir
Pr@pasmandmail.ir

آدرس سازمان :

ساري ، بلوار پاسداران، خیابان ارم، کیلومتر دو

شماره تماس: 

۶ -۰۱۱۳۳۳۴۵۲۹۴

شماره های داخلی سازمان :

دفتر مدیرعامل  عدد 1

معاونت اداری مالی عدد 2

معاونت فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی عدد 3

آموزش عدد 4

معاونت فنی و طرح تپش عدد 5

درآمدی عدد 6

فکس سازمان عدد 7

امور مالی عدد 8

دبیرخانه عدد 9

کدپستی سازمان:

  ۴۸۱۵۸-۹۴۸۲۲

 

شماره های ضروری سازمان

کارتن پلاست (سطل های مخصوص کاغذ ) - باکس های خاک و نخاله ( بازوغلتان )

" جهت دریافت کارتن پلاست می بایست از ارگان مربوطه به سازمان مدیریت پسماند نامه درخواستی ارسال شود "

شماره تماس جهت هماهنگی دریافت کارتن پلاست و باکس های خاک و نخاله ( بازوغلتان )

01133202122

   01133345294   داخلی 5

0911-824-2091

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید