25 آذر 1396

 

آدرس : بلوار كشاورز- جنب عبور آهي دشت

شماره تماس اداري :۳۳۲۲۸۴۰۰      شماره تماس عمليات:  ۱۲۵

مجهز به دو دستگاه خودروي اطفاي حريق ويك دستگاه خودروي امداد و نجات 

 

 در هر شيفت كاري دو گروه (يك گروه آتش نشانان و گروه ديگر نجات گران ) در اين ايستگاه فعاليت مي كنند.

 

 محدوده جنوب شهر ساري تحت پوشش ايمني اين ايستگاه قرار دارد و در  تصادفات جاده اي در محور جاده قائمشهر و جاده كياسر امداد رساني مي كند.

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید