25 آذر 1396

 

آدرس: كمربندي شرقي - جنب ترمينال دولت

شماره تماس اداري :۳۳۲۰۴۴۴۶      شماره تماس عمليات: ۱۲۵  

مجهز به يك دستگاه خودروي اطفاي حريق كه تجهيزات ضروري  امداد و نجات در ان جانمايي شده است .

 

 محدوده شمال شهر ساري تحت پوشش ايمني اين ايستگاه قرار دارد و يك گروه آتش نشان در هر شيفت انجام وظيفه مي كنند.

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید