25 آذر 1396

 

آدرس : بلوار امام رضا (ع) - روبروي اداره مخابرات

شماره تماس اداري :۳۳۲۸۴۴۴۴      شماره تماس عمليات۱۲۵ :
مجهز به یک دستگاه خودروي اطفاي حريق بوده كه تجهيزات ضروري امداد ونجات نيز در آن تعبيه شده است .

 يك گروه آتش نشان در هر شيفت كاري مشغول انجام وظيفه مي باشند.

 محدوده شرق شهر ساري تحت پوشش ايمني اين ايستگاه قرار دارد.

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید