8 تیر 1401

 

علی احمدی قادیکلایی

مسئول واحد ارزیابی عملکرد کارکنان

شماره تماس: 01133516058

 

سوابق تحصیلی:

فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید