8 تیر 1401

 

ناهید کرمی

مسئول واحد بهبود روش ها

شماره تماس: 01133516151

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد ارتباطات

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید