22 آذر 1396

 

شرح وظایف:

 • نظارت و سرپرستی واحد های تابعه در حدود اختیاراتی که از طرف رئیس و هیئت مدیره تفویض گردیده است.
 • اتخاذ تصمیم در ارتباط با وظایف و مسئولیت های حوزه
 • تقسیم کار و تفویض اختیار به روسای واحد های تحت سرپرستی در حدود اختیارات
 • بررسی و تصویب صورت های مالی
 • تصمیم گیری پیرامون تامین منابع مالی
 • تصمیم گیری پیرامون تامین منابع مالی مورد نیاز سازمان
 • چگونگی استفاده بهینه از منابع مالی موجود و نظارت به وضعیت نقدی سازمان
 • ارائه نقطه نظرات در تدوین آیین نامه های مالی و اداری
 • انجام سایر اموری که در حدود مقررات از طرف مافوق ارجاع می گردد
 • توجه و رسیدگی کامل به نیاز های رفاهی و خدماتی کارکنان با هدف ارتقاء سطح انگیزش آنان و افزایش راندمان کار
 • پیگیری دقیق کلیه حقوقات قانونی کارکنان در قالب ارتقاء گروه ، انتصابات و سایر حقوقات متعلقه
 • نظارت کامل بر حفظ و نگهداری و بهره برداری از اموال سازمان و هماهنگی لازم با قسمت های مربوطه
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید