22 آذر 1396

 

شرح وظايف مديرعامل :

 

  -ايجاد نظام عملياتي ، مديريت و كنترل برنامه هاي مصوب و گرفتن بازخورد از اجرا

-برقراري يك سيستم اطلاعات مديريت و برنامه ريزي منابع سازمان

-برنامه ريزي براي ارتقا سطح علمي و توان فني اعضاي سازمان به منظور ارتقا سطح خدمات از نظر كيفي و كمي و بالابردن بنيه مالي و افزايش درآمد سازمان

-تصميم گيري در مورد مسائل پيش امده در روند امور سازمان.

-دريافت پيشنهادهاي رسمي و غير رسمي از واحد هاي تحت سرپرستي و پرسنل به منظور بهبود و ارتقا سازمان .

-دريافت گزارش هاي تحليلي از عملكرد ها براي تصميم گيري و اصلاح برنامه هاي اجرا يي و استراتژيك سازمان.

-شركت در جلسات داخلي سازمان.

-شركت در جلسات شوراي سازمان .

-شركت در جلسات كميته برنامه ريزي و سازماندهي سازمان .

-شركت در جلسات مديران سازمان هاي وابسته .

-شركت در جلسات هيئت مديره سازمان براي تبيين اهداف و تصويب برنامه هاي استراتژيك و اجرايي سازمان .

-مطالعه و برسي رويكرد ها و روشه هاي نوين مديريست به منظور بكارگيري و استقرار نظام ها و سبك هاي مديريت براي انجام كارآمد وظايف و بهبود روش ها .

-نظارت بر تهيه برنامه و بودجه سالانه سازمان و به تصويب رساندن آن در جلسات هيئت مديره و شوراي سازمان .

-نظارت و پيگيري بر اجراي مصوبات هيئت مديره سازمان .

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید