22 آذر 1396

اهداف :

انجام دفاع غيرعامل ، ايجاد و فعال سازي كميته پدافند غيرعامل در شهرداري هاي استان مازندران و نهادينه سازي آن در سطح شهرها به منظور ايمني ، پايداري و كاهش آسيب پذيري با بگارگيري ظرفيت هاي استاني در برابر تهديدات و اقدامات نظامي.

ماموريت :

۱. ارتقاء بازدارندگي مؤثر و كسب امنيت پايدار در توسعه شهرهاي استان در برابر تهديدات.
۲. توليد علم ودانش، فرهنگ سازي و تبديل آن به معارف و باور عمومي.
۳. ارتقاء دانش و نظام مديريتي كارا و اثربخش خاص شرايط بحران.
۴. كاهش مجموعه آسيب پذيري‌هاي شهرهاي استان و به حداقل رساندن تأثير تهديدات دشمن.
۵. دستيابي به ساختار و عمليات تداوم خدمات استاني، شهري و دستگاهي و مديريت صحنه بحراني و دفاع غيرنظامي در شرايط بحران ناشي از جنگ.
 ۶. ارتقاء بهره مندي از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي نيرو‌هاي داوطلب مردمي در همه حوزه‌‌ها و  عرصه‌‌ها.

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید