22 آذر 1396
شرح وظايف كارگروه پشتيباني و خدمات شهري :
 

۱.سازماندهي سازمانها و ارگانهاي ارائه دهنده خدمات شهري براي شرايط اضطراري

۲.تهيه طرح جامع پدافند غیرعامل شهری و مقابله با تهدیدات انسان ساخت ناشی از جنگ در سطح استان

۳.ايجاد هماهنگي بين سازمانهاي مختلف اين حوزه از قبيل پزشكي ، متوفيان آرامستان ها و ... براي انجام خدمات امور متوفيان و ... در سطح استان

۴.تهيه طرح و پيش بيني انجام تمرينات و رزمايش هاي دوره اي براي حفظ و ارتقا آمادگي در حوزه پشتيباني و خدمات شهري در سطح استان

۵.پيش بيني و طراحي چگونگي تداوم چرخه خدمات مورد نياز حوزه پشتيباني و خدمات شهري در شرايط تهديدات و اقدامات نظامي دشمن

۶.تهيه دستورالعمل هاي مورد نياز حوزه پشتيباني و خدمات شهري براي مقابله با تهديدات و اقدامات نظامي دشمن و ابلاغ به دستگاه هاي ذيربط

۷.نظارت براي اجراي دستورالعمل هاي ابلاغ شده

۸.سازماندهي تيم هاي اضطراري پشتيباني و خدمات شهري براي شرايط اضطراري و مقابله با بحران ناشي از جنگ و تهديدهاي دشمن

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید