22 آذر 1396

امروز اهميت پدافند غيرعامل قاعدتاً براي مسئولين بايستي شناخته شده باشد، اهتمام شما كار را پيش مي برد . (مقام معظم رهبري)

 

دبيرخانه كارگروه پشتيباني و خدمات شهري استان مازندران در  ۸ آبان ماه ۱۳۹۲ مصادف با روز بزرگداشت پدافند غيرعامل در شهرداري ساري راه اندازي و افتتاح گرديد.

 

اين كارگروه در راستاي دستيابي به اهداف مورد انتظار ضمن بهره گيري ظرفيت هاي موجود ، علاوه بر برگزاري منظم و مستمر جلسات كارگروه و هماهنگي هاي لازم نسبت به اجراي هرچه بهتر شرح وظايف ابلاغي از سوي سازمان پدافند غيرعامل كشور اقدام مي نمايد.

 

اعضاي كارگروه پشتيباني و خدمات شهري پدافند غيرعامل استان مازندران بشرح ذيل مي باشد :

شهردار مركز استان _ رئيس كارگروه

رئيس حراست _ دبير كارگروه

مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري _ عضو

مدير كل دفتر امور روستايي استانداري _ عضو

مدير عامل سازمان همياري و شهرداريهاي استان _ عضو

مدير كل مديريت بحران استان _ عضو

دبيران كارگروه بحران استان _ عضو

دبيران ساير كارگروه يازده گانه استان _ عضو

نماينده پزشكي قانوني استان _ عضو

نماينده مركز دفن و كفن امور متوفيان _ عضو

نمايندگان نيروي انتظامي ، سپاه و ارتش _ عضو

مسئول بسيج دستگاه متولي _ عضو

سايرين مسئولين بنا به ضرورت

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید