30 شهریور 1400

 

 

منشور اخلاقی و اداری سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری

 

ما کارکنان سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری خدمتگذار مردم در حوزه فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی بوده و اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود.

 

1.شهروند مداری ،احترام و تکریم ارباب رجوع و تحقق خواسته های قانونی آنان با صحت ،دقت،سرعت ،بی طرفی ،شفافیت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه های اضافی .

 

2.رعایت نظم ،آراستگی پوشش ظاهری منطبق با ارزش های دینی و عرف جامعه و پیراستگی محیط کار .

 

3.رعایت اصول قانون گرایی ،وجدان کاری ،تعهد سازمانی ،پاسخگویی ،مسئولیت پذیری و عدم سو استفاده از موقعیت شغلی.

4.امانتداری ،حفظ اسرار واطلاعات ارباب رجوع و سازمان و رعایت منافع و حقوق نسل های حال و آینده در انجام تمامی وظایف و اتخاذ تصمیمات .

5. پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات وتعاملات فردی و سازمانی با توجه به اصول صداقت ، صراحت ،صمیمیت و قدر دانی و پرهیز از شایعه سازی ، تهمت ،غیبت ،خبر چینی .

6 مشارکت جویی ،انتقاد پذیری و انتقال دانش ، تجربه و مهارت  به همکاران در راستای ارتقای توانمندی های آنان .

7. صرفه جویی ،حفظ بیت المال و جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان .

8. کوشش مداوم برای ارتقا دانش و مهارت های شغلی و مطالعه ،تحقیق ،نو آوری و خلاقیت در انجام وظایف و ارائه خدمات .

9. وقت شناسی در انجام و پاس داشتن وقت همکاران و ارباب رجوع .

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید