27 شهریور 1400

 

 

 

 

 

اعضای هیات مدیره سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری

 

علیرضا حمیدی_رئیس

سیامک حبیبی نسامی_دبیر و عضو

علی رمضانی پاجی_عضو

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید