3 بهمن 1396

علينقي سليماني

مسئول واحد دفترفني شهرداري منطقه سه

كارشناسي ارشد مديريت

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد دفترفني

*تلفن تماس: داخلی 6744-6742-6745-6743

 

 

 نام و نام خانوادگيسمت

مهدي عليزادهامور دفتري

حامد رجبیامور دفتري

محمد نظیفیكارشناس دفترفني

ميثم اسلاميكارشناس دفترفني

علي ضرغاميكارشناس دفترفني

احد باقريكارشناس دفترفني

محمدرضا نصيري منشكارشناس دفترفني

محمدجواد قاسم پوركارشناس دفترفني

مختار شكيباكارشناس دفترفني

سیدنظام فضلیكارشناس دفترفني

مصطفي شهرياريكارشناس دفترفني

محمدجواد موسوي مهركارشناس دفترفني
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید