12 دی 1396

کارشناسان توسعه نرم‌افزار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

آرشیا دیوسالار «کارشناس‌مسئول توسعه نرم‌افزار»

 

 

سمیرا حسنی «کارشناس‌ توسعه نرم‌افزار»

 

 

کبری خادمی «کارشناس‌ توسعه نرم‌افزار»

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید