رادیو شهروند

به زودي در اين فضا پادكست هايي مبتني بر برنامه هاي راديويي به گفتگو با شهروندان مي پردازد. گپ و گفتي كه در آن همراه با شما در كوچه و پس كوچه هاي شهر با هم قدم خواهيم زد.