بخش نقد شایسته در پرتال شهرداری

 

با توجه به به اينكه ايجاد شهر الكترونيك يكي از اهداف مديريت شهري در سال هاي اخير بوده است ، روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري ساري با هدف ارتباط دوسويه بهتر ، و تعامل با شهروندان ، بخش نقد شایسته در پرتال شهرداری را فعال کرده است.

 

هدف از ايجاد و فعال نمودن بخش نقد شایسته ، تعامل و همراهی بهتر میان  شهروندان با  مديريت شهري بوده و شهروندان ميتوانند با ارائه نظرات و انتقادات شایسته در زمینه موضوعات حوزه شهري ياريگر شهرداري ساري در مسير توسعه مركز استان باشند.

چاپ محتويات