پاییز ساری و نقاشی الهی به روایت تصویر

با پیش رو بودن اتفاق ساری پایتخت گردشگری کشورهای اکو در سال 2022 میلادی شهرداری ساری مجموعه تعهداتی را برای این رویداد در نظر گرفته است که من جمله می توان از احداث پارکی تفریحی در منطقه صفرآباد یاد نمود. به روایت دوربین همکارانمان تصاویری پاییزی از این منطقه را روایت کرده ایم.

چاپ محتويات