معاونت اداری و مالی شهرداری منطقه بافت کهن و تاریخی ساری منصوب شد

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه بافت کهن وتاریخی مرکز استان ؛ سیدعلی نورانی شهردار بافت کهن ، طی حکمی مهندس حسن بازاری را به عنوان معاونت اداری و مالی شهرداری منطقه بافت کهن و تاریخی ساری منصوب کرد .

چاپ محتويات