استمرار پویش یک جمعه ، یک شهر ، یک شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ساری؛ ارتقا سلامت شهروندان و حفظ بهداشت محیط زیست که به طبع آن رفاه حال شهروندان را در پی خواهد داشت ، از اهداف واحد خدمات شهری منطقه دو می باشد.
لذا ، پرسنل خدوم این واحد اقدام به لایروبی کمربندی غربی و خیابان ملت ، با هدف دستیابی به موارد فوق اجرا نمودند.

چاپ محتويات