بازدید عضو شورای اسلامی شهر ساری و مدیران شهری از بازار شهید رجایی

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه بافت کهن و تاریخی ساری، سید افشین راسخ عضو شورای اسلامی شهر ساری، علیرضا حمیدی معاونت خدمات شهری و نورانی شهردار منطقه بافت کهن و تاریخی صبح امروز با حضور در بازار شهید رجایی ضمن بازدید، با مالکان و مستاجران واحدهای صنفی گفتگو کردند.

در این بازدید که به منظور پیگیری مشکلات سازه ای و زیباسازی شهری صورت گرفت، مقرر شد سازه هایی که از استحکام مناسبی برخوردار نیستند با مساعدت شهرداری منطقه بافت کهن نسبت به نوسازی این واحدها اقدام شود.

 

چاپ محتويات