فرش های رنگی ساری در فصل هزار رنگ

 

فرش های رنگی برگ های پاییزی، ساری را فراگرفته و سیمای بصری زیبایی را به خیابان های شهر داده که زمینه ای برای بهره مندی و لذت از جلوه های زیبای پاییزی برای شهروندان ساروی ایجاد کرده است.

چاپ محتويات