ساری شهری از دل تاریخ

 

سارى شهرى است که از دل تاریخ مى آید

در شکل گیرى کهن شهر سارى عناصر و المان هاى فرهنگى و تاریخى بسیار نقش داشته اند.

نکته اى که در این مجال کوتاه به آن نگاه داریم تعدد نام هاى تاریخى و فرهنگى بر سر خیابان ها و کوچه هاى آن است

کاربرد این نام ها در زندگى روزمره، بدون شک اثرگذارى این بزرگان را بر فرهنگ و تاریخ در اذهان مردم تداعى مى کند.

شهرى که در نام گذارى معابر و خیابان ها این چنین به تاریخ و فرهنگ ملى و بومى توجه مى کند،خودش و مردمش شایسته بهترین ها هستند.مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهردارى سارى

چاپ محتويات