بازدید شهردار و معاون خدمات شهری شهرداری ساری از سازمان مدیریت پسماند

 به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان مدیریت پسماند، حمید رضا مرادی و هیات همراه، با حضور در سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری ،از واحد های مختلف سازمان بازدید کردند.

چاپ محتويات