تداوم آموزش های مدیریت سبز در راستای اصلاح الگوی فرهنگ مصرفبازدید کارشناسان اداره آموزش سازمان پسماند شهرداری از اداره کل آموزش و پرورش و نشست با آقای علی سهرابی معاون پژوهش و برنامه ریزی توسعه منابع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چاپ محتويات