فراخوان اولویت های پژوهش و فناوری استان مازندران

به استناد نامه شماره 489487 مورخ 99/9/16 سازمان محترم مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران، اولویت های پژوهش و فناوری استان مازندران در سال 1399 به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

 

 

چاپ محتويات