مانور خودرویی آتش نشانی ساری به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی انجام شد

 

 

 

چاپ محتويات