کارشناس مطالعات و پژوهش مدیریت طرح و برنامه شهرداری ساری خبر داد:

 

رضا اسدی گرجی کارشناس مطالعات و پژوهش مدیریت طرح و برنامه شهرداری ساری گفت: با عنایت به فراخوان رئیس محترم مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص دریافت مقالات و گزارش های علمی و تخصصی، تجارب عملی (ملی - بین المللی) و سایر موارد مرتبط جهت بررسی و درج در ماهنامه شهرداری های کشور که بیش از دو دهه سابقه انتشار داشته و از جمله مؤثرترین و معتبرترین رسانه های آموزشی و بستر مناسبی برای انتقال یافته های علمی و تجربی در عرصه مدیریت شهری می باشد و همچنین در هر شماره، یکی از موضوعات مرتبط با نیازهای آموزش جامعه مخاطب را به عنوان محور اصلی انتخاب و به ارائه آموزش و انتقال تجارب در این خصوص می پردازد، بر این اساس محورهای پنج شماره آتی ماهنامه شهرداری ها به شرح ذیل به حضور همکاران محترم مجموعه شهرداری ساری و سازمان های تابعه اعلام تا نسبت به ارسال مقالات به پست الکترونیک ماهنامه اقدام نمایند.

 

 

محورهای پنج شماره آتی ماهنامه شهرداری های کشور

 

ردیف

عنوان محورهای مصوب

1

شهر ایرانی - اسلامی (در حال انجام)

2

شهر کارآفرین (جهش تولید)

3

شهر خلاق

4

شهر و پیرامون

5

شهر، نما، منظر

 

پست الکترونیک ماهنامه برای ارسال مقالات

 

 

چاپ محتويات