اولین قدم مشارکت فعال جداسازی و تفکیک زباله از خانه

تفکیک زباله، حجم ضایعاتی که به محل دفن یا سوزاندن زباله‌ها منتقل می‌شود را به صورت چشم‌گیری کاهش می‌دهد. فرآیندهای مختلفی که برای تغییر ماهیت زباله‌های تر انجام می‌شوند اغلب باعث آلودگی‌های شدید زیست محیطی می‌شوند پس با جداسازی گام مفیدی در جهت سالم‌سازی و حفاظت از آب و هوا برمی‌داریم. اگر همین جداسازی در مبدأ تولید زباله مثل خانه، بیمارستان، مدارس و.. انجام شود، هزینه‌های تفکیک کاهش پیدا کرده و امکان سرعت بخشی به چرخه بازیافت نیز فراهم می‌شود. برای اینکه زندگی ارگانیک و همگام با طبیعت داشته باشیم اولین قدم مشارکت فعال در جداسازی و تفکیک زباله از خانه است.

چطور جداسازی زباله را در خانه مدیریت کنیم؟

 

 

چاپ محتويات