پاکسازی زباله ها و نخاله های موجود در حاشیه کمربندی غربی ساری

چاپ محتويات