معرفی کلبه های طرح تپش

 

کلبه 203

مستقر در منطقه 2

خیابان ساری کنار - میدان ساری کنار

 

کارشناسان طرح تفکیک آماده تحویل گرفتن زباله های خشک تفکیک شده از شهروندان خارج از محدوده هم می باشند.

 

فاصله تا کلبه بعدی (خیابان طبرستان - پارک دانشجو) 500متر

 

 

 

 

چاپ محتويات