معرفی کلبه های طرح تپش

کلبه 204

مستقر در منطقه 2

خیابان طبرستان - پارک دانشجو - جنب سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

 

کارشناسان طرح تفکیک آماده تحویل گرفتن زباله های خشک تفکیک شده از شهروندان خارج از محدوده هم می باشند.

فاصله تا کلبه بعدی (مستقر در بلوار شهیدان شمشیربند _ جنب مجتمع آفتاب مهتاب) 500 متر

 

چاپ محتويات