بازدید رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری از تصفیه خانه مرکز دفن

 

 

 

 

 

 

 

چاپ محتويات