بازدید شهردار ساری و حضرت آیت الله صدوقی از روند بهسازی مسجد جامع

 

 

چاپ محتويات