رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری
عباس اسماعیلی آزادگله
سمت
رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری
ارتباط با رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری
  • تلفن : 01133250023
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :