رییس سازمان
حمیدرضا فضل اله نژاد
سمت
رییس سازمان
ارتباط با رییس سازمان
  • تلفن : 33267152
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ساری

ناظر پروژه های ترافیکی شهرداری ساری

مدیر اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ساری

مسئول بازرسی سازمان تاکسیرانی شهرداری ساری

معاونت اداری مالی سازمان تاکسیرانی شهرداری ساری

مسئول طرح سالم سازی دریای فرح آباد ساری

 

لیسانس مدیریت