سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساری
زارع
سمت
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساری
ارتباط با سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساری
  • تلفن : 33606006
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :