مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ساری
زارع
سمت
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ساری
ارتباط با مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ساری
  • تلفن : 33606006
  • تلفن : 33606007
  • پست الکترونیک :