رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساری
سید سلمان ابوالقاسمی
سمت
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساری
ارتباط با رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساری
  • تلفن : 33606006
  • تلفن : 09111544600
  • پست الکترونیک :