رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساری
زارع
سمت
رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساری
ارتباط با رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساری
  • تلفن : 33606006
  • تلفن : 33606007
  • پست الکترونیک :